PCB sanering

Hvad er Polyklorerede bifenyler?

I perioden 1950 – 1976 var det almindeligt at bruge plastiske fuger, som indeholdte Polyklorerede bifenyler – også kendt som PCB. Et gulligt produkt, der minder om olie. Det blev tidligere anvendt som et blødgørende materiale i mange byggematerialer. I dag er det kendt som et af verdens 12 farligste stoffer, og er aldeles miljø- og sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. PCB blev d. 1. januar 1977 forbudt at bruge i byggematerialer. Vi har hos JMS Demolotion specialiseret os i PCB sanering og PCB forsegling. Det er vores opgave som virksomhed, at gøre dit hus eller offentlige bygninger fri for det skadelige stof.

Hvor kan du finde PCB?

Problemet med PCB er, at det er et levende materiale. Det vil sige, at det fordamper i luften ved varme- og kuldepåvirkning – både inde og ude. Det trænger fra fugemassen ved vinduer og døre ind i de tilstødende byggematerialer som fx beton og isolering. Her forurener PCB’en det omkringliggende materiale. Det gør, at nye fuger blive forurenet, da gamle forureninger gemmer sig i væggene som kontamineret beton. Derfor er PCB et farligt stof, som kræver professionel PCB sanering. Du skal især holde øje med PCB i fuger omkring vinduer og døre, hvis dit hus er bygget i perioden 1950-1977.

Materialer med mulige PCB påvirkninger i bygninger fra 1950-1977:

  • Fugemasse i døre og vinduer
  • Forsegling af termoruder
  • Fuger mellem facadeelementer (beton)
  • Dialationsfuger ved altaner, tilbygninger, trapper og gulve
  • Lydfuger i betonkonstruktioner
  • Betonmaling
  • Gulvmaling med skridsikring brugt på beton og stål
  • Kondensatorer i lamper og elektronik

Hvordan opdager du PCB?

Du kan ikke se med øjet, om dine fuger i vinduerne på huset indeholder PCB. Fuger med det farlige stof er enten meget elastiske eller plastiske i konsistensen. PCB fuger forekommer i forskellige farvevarianter, men de mest almindelige er grå og sorte. Det er dokumenteret, at elastisk fugemasse kaldet “polysulfid” fra den nævnte periode har indeholdt op til 30 % PCB. Fugen blev brugt udendørs, da den har en frastødende lugt af rådne æg. Hvis der kommer hul på fugen, så vil det også lugte svagt af rådne æg. Der findes fugetyper, som ikke lugter, og de skal i stedet for testes. Det samme gør sig gældende ved betonmaling og gulvmaling fra perioden 1950-1977, da du ikke umiddelbart kan se, om det indeholder spor af PCB. Det er yderst skadeligt at teste PCB på egen hånd. Derfor er det vigtigt, at du rådfører dig med et professionelt saneringsfirma.

Prøvetagning og analyse af PCB

Har du mistanke om, at din virksomhed eller dit hus er udsat for PCB? Så er det vigtigt at få udført professionelle prøvetagninger. Det kan JMS Demolotion være behjælpelig med.

Vi er eksperter i fjernelse af fuger, maling og termoruder.

PCB i fuger: For at teste, om en fuge fra 1950-1977 indeholder PCB skal der tages flere prøver. Koncentrationen af PCB svinger alt afhængig af vejrpåvirkninger – om muren på huset står i skygge- eller solsiden af bygningen. Derfor foretages flere tests for at fastsætte om grænseværdierne bliver brudt. Der bliver taget en samleprøve, som består af fem delprøver pr. 100 meter fugemasse. Tynde rør bruges til at udtage prøverne, hvorefter de kommer i damptætte beholdere. Prøverne bliver efterfølgende sendt til analyse i laboratorium. Hvis de skadelige gasser skal fjernes, er det vigtigt, at tage prøver af tilstødende byggematerialer, da PCB spreder sig meget let. Ved PCB sanering bliver andre konstruktioner som murkanter og vinduesrammer ofte fjernet, fordi PCB’en har spredt sig i det omkringliggende materiale. Hvor meget der skal fjernes vurderes ud fra målingerne og sanerings formål.

PCB i maling: Der er fundet eksempler på PCB i betonmaling og stålmaling. Her kan det sprede sig fra malingen til luften og få alvorlige konsekvenser. For at teste om maling indeholder PCB, skal der foretages prøver. Prøverne skal være dybe nok til at trænge igennem til underlaget for at fastlægge, hvorvidt det har spredt sig. Det er vigtig i denne process at få nøjagtige resultater. Når der skal foretages PCB sanering af maling, bliver det fjernet med slibning, sandblæsning og fræsning. Det støver meget, og her gælder specifikke regler for at undgå støvspredning. I disse tilfælde bliver afsug sat op for at undgå spredning af skadelige gasser.

PCB i termoruder: Der kan forekomme PCB i forseglingslimen på gamle termoruder fra 1950-1977. Hvis termorudens forsegling indeholder PCB, vil rammen rundt om runden formentlig også have spor af gasarten. Både ramme og rude skal derfor udskiftes og fjernes. Der kan sidde stemplet oplysninger om, hvilken producent, der har lavet vinduet og årstallet for vinduens tilblivelse. Det sidder ofte på det indvendige afstandsstykke og kan være god indformation.

Hvorfor er PCB farligt?

Det er sundhedsskadeligt, fordi det anses som værende kræftfremkaldende. Det kan skade forplantningen hos mennesker og være meget hormonforstyrrende. Ydermere kan det spredes til vores miljø, og grundet den kemiske struktur er det meget svært at nedbryde. Det havner ofte hos dyr og vores madvarer. Derfor kan det blive i naturen og kroppen mange år. Det er et problem, der skal sættes ind overfor.

PCB sanering

Skal vi hjælpe dig med sanering af PCB? JMS Demolotion har professionelt udstyr, så vi både kan foretage fjernelse af PCB, målinger samt rådgivning af, hvordan du skal forholde dig til de giftige gasarter. Alle vores medarbejdere er uddannet til at arbejde med PCB sanering.

Ved PCB sanering er det vigtigt at sikkerheden er i orden, miljøet aflastes og din sundhed ikke tager skade. Vores samarbejde med Arbejdstilsynet sikrer, at lovkravene ved miljø- og sundhedsskadelige stoffer bliver overholdt. Vi kender til, hvilke materialer der kan indeholde PCB. Det er vigtigt, at den rigtige afskærmning af arbejdsområder finder sted ved PCB sanering. Det sker af hensyn til vores medarbejdere, der beskæftiger sig med materialet, men også i forhold til beboer og naboer. Formålet med PCB sanering er også at undgå, at andre indvendige byggematerialer bliver PCB kontamineret. I forbindelse med PCB sanering bruger JMS Demolotion professionelle handsker af neopren, så vi undgår berøring med PCB. Vi har desuden overtræksdragter, der kan modstå støv og gasser samt åndedrætsværn og udluftningssystemer.

PCB forsegling

Forsegling af PCB kan udføres af JMS Demolotion. PCB forsegling foregår på sekundære PCB kilder. Det vil sige, at i stedet for at fjerne kontamineret beton, slitage på gulve og puds fra vægge bruges PCB forsegling. Forsegling af PCB kan ikke anvendes på den primære PCB kilde – fx fuger med PCB indhold og heller ikke på bløde underlag. Det vil altid være bedst at fjerne den primære PCB kilde ved PCB sanering. I nogle tilfælde kan forsegling ikke betale sig, hvis sekundære og tertiære kilder er blevet smittet med PCB. Så vil indgrebet være for stort. Det kan være yderst farligt at anvende PCB forsegling på den primære PCB kilde, da det ved varmepåvirkning kan udvide sig eller trække sig sammen og derved frigive farlige gasser.

Derfor skal der altid foretages en byggeteknisk vurdering forud for PCB forsegling. Det kan JMS Demolotion være behjælpelige med. Det er vigtigt at teste PCB indeholdet af det indvendige klima efter en PCB forsegling er foretaget. Formålet er at sikre, der ikke udslipper onde gasarter, så bygningen kan bruges til beboelse igen.

JMS Demolotion udfører planlægning af PCB saneringsarbejde

En af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe dig af med PCB. Det gør vi altid ud fra grundig planlægning og rådgivning. Vi starter med at fastsætte arbejdets omfang. Derefter udvikles der en arbejdsplan, der fastlægger, hvor højt PCB indholdet i arbejdet er. Næste skridt er anmeldelse til arbejdstilsynet, men det er ikke krav fra myndighederne. Før arbejdet med PCB sanering begynder skal det meldes til kommunen, da materialerne er farligt affald. I samarbejde med kommunen kan der tages stilling til, om offentlige fortove og veje skal afspærres ved saneringarbejde af PCB.

Samtlige naboer vil blive informeret om saneringsarbejdet for at undgå misforståelser. Efter PCB sanering har fundet sted, vil der blive foretaget opfølgende målinger for at se, om PCB koncentrationen i indeklimaet er aftaget.